PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Het Steenhuys BV, gevestigd aan de Boomhofstraat 14 7783 AN Gramsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie waar wij, Het Steenhuys BV, in onze bedrijfsvoering altijd aandacht aan besteden. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zullen het mogelijke doen om overeenkomstig de bepalingen van wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit privacybeleid te handelen. U vindt onze privacyverklaring door hier te klikken.

1.  REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Het Steenhuys BV persoonsgegevens gebruikt en welke informatie over de gebruikers van de website(s) of mobiele platforms van Het Steenhuys BV wordt verzameld en beoordeeld, en vervolgens wordt gebruikt, doorgegeven aan derden of anderszins wordt verwerkt.

2.  VERZAMELING VAN GEGEVENS

2.1. Door u verstrekte gegevens
Normaal gesproken is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist voor het gebruik van onze online diensten. Als er persoonsgegevens (naam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres) worden verwerkt in het kader van onze online diensten, gebeurt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis.

2.2. Automatisch verzamelde gegevens
Om redenen van gegevensbeveiliging en met het oog op optimale gebruikersvriendelijkheid, verzamelen wij ook andere gegevens dan persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze online diensten. Opgeslagen worden bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u bezocht voordat u naar onze website ging, het aantal bezoeken aan onze website en de daar gemiddeld doorgebrachte tijd, en de pagina’s die u hebt bekeken. Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen. Mochten er echter concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, dan behouden wij ons het recht voor om dergelijke gegevens alsnog te verifiëren.

2.3. Webanalyse
Onze online diensten maken gebruik van zogeheten browser cookies, web beacons, webanalysediensten en social plugins. Cookies zijn op geen enkele manier schadelijk voor uw computer en zijn nodig om bepaalde gebruikersfuncties te kunnen uitvoeren en om onze online- diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te kunnen maken. Mocht u hier toch iets mee willen, dan kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Beacons, ook wel page tags genoemd, gebruiken we om de effectiviteit van onze website of onze nieuwsbrieven te analyseren en de content af te stemmen op de behoeften van gebruikers. Als u de e-mail verwijdert, wordt ook de web beacon verwijderd. Het spreekt voor zich dat onze gewone e-mails zonder opmaak geen web beacons bevatten.

3.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover verwerking plaatsvindt van uw persoonsgegevens, gebeurt dit enkel ten behoeve van en in overeenstemming met één of meer specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend.  Daarbij gaat het met name om:

·      Marketing
Alleen als u daarmee hebt ingestemd, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. In dat geval worden uw gegevens opgeslagen gedurende zes maanden, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken. Meer informatie hierover is te vinden onder punt 5.

·      Mailing van de nieuwsbrief
Voor onze nieuwsbrief en andere mailings gebruiken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend om een mailinglijst samen te stellen en om het gebruik van onze nieuwsbrief te analyseren. In dat geval worden uw gegevens opgeslagen gedurende drie maanden nadat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Uw gegevens worden door ons alleen voor andere doeleinden gebruikt als u daarmee hebt ingestemd

·      Bestellen van rapporten of ander informatiemateriaal
Als u rapporten of ander informatiemateriaal bij ons bestelt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en vervolgens opgeslagen voor een periode van maximaal zes maanden na de laatste verzending. Voor de uitvoering van bestellingen kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden, aan wie wij uw gegevens uitsluitend doorgeven voor de uitvoering van uw bestelling. Voor andere doeleinden gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

·      Gebruik van het contactformulier
Als u het contactformulier gebruikt voor (aan)vragen, wordt de door u verstrekte informatie, inclusief uw contactgegevens, gebruikt om de (aan)vragen te verwerken en opgeslagen voor eventueel later gebruik in geval van vervolgvragen. Indien nodig voor de verwerking van uw (aan)vraag kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan ondernemingen binnen Het Steenhuys BV (zie punt 4) of aan betrokken derden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de (aan)vraag en een jaar daarna, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan.

·      Sollicitaties
Sollicitaties bevatten persoonsgegevens (bijv. cv, contactgegevens enz.). Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens binnen Het Steenhuys BV gebruiken (zie punt 4) om te besluiten over het al dan niet aannemen van de sollicitant of om de sollicitatiebrief te beantwoorden. Tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, bewaren wij deze gegevens gedurende maximaal vier jaar na het laatste contact (tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan) om ze op een later tijdstip eventueel alsnog te kunnen gebruiken.

·      Uitvoering en beheer van opdrachten
Voor de uitvoering van bestellingen (met name van materialen) gebruiken wij uw gegevens en kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden, aan wie wij uw gegevens uitsluitend doorgeven voor de uitvoering van uw bestelling. In dat verband kan contact met u worden opgenomen in het kader van een klant- of marktonderzoek. Als u ons vraagt uw gegevens daarvoor niet te gebruiken, zullen wij deze wens respecteren. Indien wij een factuur aan u sturen zullen wij die gegevens volgens de wettelijke daaraan gestelde termijnen bewaren.

·      Bescherming van rechten en eigendommen
Als wij reden hebben om aan te nemen dat er inbreuk is of kan worden gemaakt op de rechten en eigendommen van Het Steenhuys BV, haar leveranciers, haar klanten of derden, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken en doorgeven om deze rechten en/of eigendommen te beschermen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken, mits wij daartoe wettelijk of in opdracht van de bevoegde autoriteiten verplicht zijn of mits dit noodzakelijk is om een eerlijke rechtsgang te waarborgen overeenkomstig de op onze website(s) vermelde procedure of om de hierboven genoemde rechten te beschermen.

4.  VERZENDING EN OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van het soort interactie dat u hebt gevraagd (bijv. verzoek om te worden teruggebeld, plaatsing van een bestelling, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen uw gegevens (denk hierbij aan, naast uw reguliere contactgevens, ook aan bankgegevens en overige gegevens) worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van bestellingen (bijv. postorderbedrijven, banken, enz.) of andere ondernemingen binnen Het Steenhuys BV. Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken om aan wettelijke vereisten te voldoen of om rechten en overeenkomsten af te dwingen.

·      Doorgifte van gegevens aan derden
Voor de uitvoering van bepaalde bestellingen en voor de levering van bepaalde diensten werken wij samen met externe dienstverleners (bijv. expediteurs). Dergelijke dienstverleners mogen de door ons verzamelde en verwerkte gegevens uitsluitend gebruiken of doorgeven voor de uitvoering van de door Het Steenhuys BV geplaatste order.

·      Naleving van wetten en andere verplichtingen
Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven om (i) wetten of regels, bevelen van overheidsinstanties of verplichte maatregelen na te leven of uit te voeren, (ii) veiligheidsrisico’s, fraude of andere kwaadwillige activiteiten op te sporen en te voorkomen, (iii) de rechten en eigendommen van Het Steenhuys BV of van derden te beschermen en/of te handhaven, en (iv) de rechten en de persoonlijke veiligheid van onze werknemers en van derden te beschermen.

5.  RECHT OP INFORMATIE, INTREKKING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om schriftelijk informatie op te vragen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens het recht om deze te rectificeren, te wissen, in te trekken of de verwerking ervan te beperken. Dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen kunt u sturen naar het contactadres onder punt 7. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de afmeldingslink in de nieuwsbrief. Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar [email protected] waarin u vermeldt dat u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen. Als u uw toestemming voor de opslag of het gebruik van uw gegevens wenst in te trekken, kunt u uiteraard ook een e-mail sturen naar het onder punt 7 vermelde adres.

6.  GEGEVENSBEVEILIGING

Het Steenhuys BV past een groot aantal gegevensbeveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Gezien de aard van het internet willen wij er echter op wijzen dat er beveiligingsrisico’s aan de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden redelijkerwijs niet mogelijk is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

7.  CONTACTGEGEVENS

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, kunt u zich wenden tot:

 

Het Steenhuys BV

Boomhofstraat 14

7783 AN Gramsbergen

[email protected]

+31 (0) 524 562426

Advies op maat

Kunnen wij u misschien helpen?

Er is veel keuze en soms werken bepaalde producten juist wel/niet samen. Wij hebben de kennis in huis om u hierbij te helpen!

Maak een afspraak